Miejsce zamieszkania dziecka

Kwestie związane z miejscem zamieszkania dziecka reguluje kodeks cywilny. Miej­scem zamiesz­ka­nia dziecka pozo­sta­ją­cego pod wła­dzą rodzi­ciel­ską jest miej­sce zamiesz­ka­nia rodzi­ców albo tego z rodzi­ców, któ­remu wyłącz­nie przy­słu­guje wła­dza rodzi­ciel­ska albo któ­remu zostało powie­rzone wyko­ny­wa­nie wła­dzy rodzicielskiej.

Copyright © All right reserved.