Samo prawo do żądania alimentów nie ulega przedawnieniu.

Z upływem lat trzech przedawnia się roszczenie o świadczenia alimentacyjne.

Roszczenia alimentacyjne, które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem, obejmują  świadczenia okresowe, a zatem ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Termin ten należy liczyć od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, w którym alimenty zostały zasądzone. Przedawnienie nie będzie biegło jeżeli zasądzone alimenty są przedmiotem postępowania egzekucyjnego.

Należy zwrócić jeszcze uwagę na treść art. 121 k.c – Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu (…) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskie. Jak wskazał Sąd Najwyższy przepis ten ma zastosowanie także do roszczeń alimentacyjnych. Przedawnienie co do wymienionych roszczeń biegnie nie tylko wtedy, gdy władza rodzicielska nie przysługuje obojgu rodzicom, lecz także wówczas, gdy władza ta nie przysługuje tylko temu z nich, od którego dziecko dochodzi alimentów.

Wytaczając powództwo o alimenty co do zasady sąd przyznaje tylko alimenty bieżące, które naliczane są od dnia złożenia pozwu. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego, alimenty z natury swej są przeznaczone na potrzeby bieżące. W związku z czym alimenty za okres poprzedzający wytoczenie powództwa mogą być zasądzone jedynie gdy  po stronie osoby uprawnionej do alimentów pozostają niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.