Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

W dniu 9 lipca 2018 roku weszła w życie zmiana kodeksu cywilnego, w następstwie której skrócony został okres przedawnienia roszczeń z 10 lat do 6. Natomiast termin przedawnienia roszczeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczeń okresowych pozostaje bez zmian, czyli wynosi 3 lata. 

Krótszy termin przedawnienia dotyczy roszczeń majątkowych oraz roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu.  Przy czym  termin upływu okresu przedawnienia  został przesunięty na ostatni dzień kalendarzowy roku. Pozostałe terminy przedawnienia, wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego czy innych ustaw, nie ulegają zmianie. Rozwiązanie to dotyczy  jedynie roszczeń, których okres przedawnienia wynosi 2 lata lub więcej.

Roszczenia z tytułu odsetek przedawniają się po upływie 3 lat. W tym przypadku również  został przeniesiony termin przedawnienia na ostatni dzień kalendarzowy roku. Zatem odsetki, których termin płatności przypada  np. w czerwcu, jak i te, których termin przypada np. we wrześniu będą ulegały przedawnieniu z ostatnim dniem kalendarzowym tj.  z dniem  31 grudnia.

Nowy  termin przedawnienia ma zastosowanie również do roszczeń powstałych przed wejściem w życie nowych przepisów, które jeszcze nie uległy przedawnieniu.

Nowe regulacje zakładają, że z dniem wejścia w życie ustawy tj. od 9 lipca 2018 r., okres przedawnienia wszystkich roszczeń powstałych przed tym dniem wynosi 6 lat i w tym dniu zaczyna swój bieg od nowa. Wyjątkiem od tego polega na tym, że krótszy termin przedawnienia ma pierwszeństwo.

W celu ustalenia, kiedy przedawni się „stare” roszczenie należy najpierw ustalić, czy termin przedawnienia wg nowych przepisów jest dłuższy czy krótszy niż dotychczas.

Przykład 1. – stosowanie poprzedniej regulacji

Wyrok Sądu uprawomocnił się w dniu 10.05.2009 r., czyli  od 11.05.2009 r. rozpoczyna się jego przedawnienie. Okres przedawnienia wynosi 10 lat i upłynie z dniem 11.05.2019 r. Według nowych przepisów przedawnienie nastąpi po 6 latach na koniec roku, czyli 31.12.2024 r. Tym samym mielibyśmy do czynienia z wydłużeniem terminu przedawnienia o wiele lat. Ustawodawca przewidział taką sytuację i nakazał stosować terminy dotychczasowe. Wskazane powyżej roszczenie przedawni się po 10 latach wg „starych” zasad, czyli z dniem 11.05.2019 r.

Przykład 2. – stosowanie nowej regulacji

Wyrok Sądu uprawomocnił się dniem  9.05.2017 r., czyli od 10.05.2017 r. rozpoczyna się okres przedawnienia. Okres przedawnienia – według dotychczasowych przepisów – wynosi 10 lat i upłynie z dniem 10.05.2027 r. W tym przypadku zastosowanie będą miały nowe przepisy, a to dlatego że  nowy termin przedawnienia  jest krótszy. Zatem- zgodnie z nową regulacją – bieg przedawnienia rozpocznie się w dniu  9 lipca 2018 r. i wynosi 6 lat, czyli  jego koniec przypadnie na dzień 31 grudnia. A zatem do przedawnienia dojdzie z dniem 31.12.2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.