Większość osób zawierając związek małżeński nie decydują się ustanowienie rozdzielności majątkowej, która powstaje w wyniku podpisanie intercyzy, czyli  umowy za pomocą której małżonkowie wyłączają wspólność ustawową.  

Przy czym warto jednak wiedzieć –  że pomimo nie zawarcia intercyzy –  w małżeństwie oprócz majątku wspólnego małżonków wyróżnić można również majątek osobisty męża  i  majątek osobisty żony.  

Co wchodzi w skład majątku osobistego:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli przed zawarciem małżeństwa np.: mieszkanie, samochód;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom np. udziały w spółce cywilnej;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków np. ubrania;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie np. prawo do żądania alimentów;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ( nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, czyli pieniądze, które możesz wyegzekwować, ale które jeszcze nie trafiły na Twoje konto;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy:
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
 • przedmioty, które zostały nabyte w zamian za składniki z majątku osobistego, czyli przykładowo nabycie samochodu za pieniądze uzyskane ze sprzedaży wcześniej odziedziczonego domu.

W trakcie małżeństwa majątek osobisty nadal pozostaje własnością osobistą małżonka. Sytuacja ta nie ulega zmianie. Zgodnie z tym wszelkie przedmioty wchodzące w skład majątku osobistego danej osoby są jej odrębną własnością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.