W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą, co do zasady wszelkie przedmioty  i prawa majątkowe nabyte w okresie małżeństwa, niezależnie czy zostały nabyte wspólnie czy osobno przez któregokolwiek z małżonków.

Art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje na przykładowe wyliczenie, co konkretnie należy zaliczyć do majątku wspólnego tj.:

1)     pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków – przez wynagrodzenia za pracę, należy rozumieć różnego rodzaju świadczenia otrzymywane przez pracownika ( np.: nagrody i premie, diety, ryczałty, świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalne ), natomiast pod pojęciem działalności zarobkowej rozumie się nie tylko zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, , wyboru, mianowania powołania, spółdzielczej umowy o pracę , ale także działalność wykonywaną na podstawie umów zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, działalność gospodarczą;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków – np.: czynsz z tytułu najmu, dzierżawy;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie;

5) środki zgromadzone na koncie OIPE;

Jak wynika z treści w/w art. wskazane wyliczenie jest przykładowe. Dlatego też możemy się spotkać z innymi prawami, które niezależnie od tego przez którego z małżonków zostały nabyte wejdą w skład majątku wspólnego.

Tutaj chciałabym wskazać, na taką instytucje prawa cywilnego, jak zasiedzenie, co w mojej praktyce zawodowej wywołało zdziwienie wielu klientów. A co to oznacza, iż w przypadku nabycia nieruchomości przez zasiedzenie w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej jej właścicielami będą małżonkowie wspólnie, nawet wówczas gdy samoistnym posiadaczem był tylko jeden z małżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.