Miejsce zamieszkania dziecka

Kwestie związane z miejscem zamieszkania dziecka reguluje kodeks cywilny. Miej­scem zamiesz­ka­nia dziecka pozo­sta­ją­cego pod wła­dzą rodzi­ciel­ską jest miej­sce zamiesz­ka­nia rodzi­ców albo tego z rodzi­ców, któ­remu wyłącz­nie przy­słu­guje wła­dza rodzi­ciel­ska albo któ­remu zostało powie­rzone wyko­ny­wa­nie wła­dzy rodzicielskiej.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli istnieje przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd może ją zawiesić. Zawieszenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego rodzica bądź obojga, jeżeli przemijająca przeszkoda będzie dotyczyła obojga rodziców. W tym przypadku konieczne będzie ustanowienie dla dziecka opieki.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W praktyce często okazywało się, że rodzice którzy składali do sądu wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego taką zgodę otrzymywali zbyt późno tzn. gdy upłynął już 6 miesięczny termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Copyright © All right reserved.