Ograniczenie władzy rodzicielskiej – art. 107 KRiO

Inspiracją  do artykułu było pytanie klientów „ na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej i kiedy sąd może ograniczyć władze rodzicielską?”.

Zacznę od przytoczenia treści przepisu art. 107 § 1 i 2 KRiO:
„1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.”

 

Zgodnie z powyższym przesłankami ograniczenia władzy rodzicielskiej są:

 
1. dobro dziecka,
2. zamieszkiwanie rodziców osobno (rodzice żyjący w rozłączeniu – czyli rodzie rozwiedzeni, będący w separacji, pary których małżeństwo zostało unieważnione oraz ci którzy nigdy nie byli małżeństwem),
3. brak współdziałania rodziców dla dobra dziecka.

 

Jak wynika z powyższego sam fakt, iż rodzice nie zamieszkują wspólnie nie stanowi samoistnej przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Zdarzają się sytuację, kiedy rodzice pomimo tego, iż nie żyją razem potrafią ze sobą współpracować w wychowywaniu dziecka i wtedy nie ma potrzeby ograniczania władzy rodzicielskiej.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców na podstawie art. 107 krio, polega na ograniczeniu jej do współdecydowaniu o istotnych sprawach dziecka w zakresie – w zależności od konkretnego przypadku– np.: wyboru szkoły, przedszkola, leczenia, zajęć pozaszkolnych, sposobu spędzania czasu wolnego, organizowania wakacji.

Wybór rodzica, któremu powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej:

 
Zgodnie z postanowienie Sądu Najwyższego dnia 1 lutego 2000 r. o sygn. akt III CKN 1148/99 przy wyborze rodzica, któremu powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej należy ustalić, który z nich daje lepszą gwarancję wykonywania pieczy nad małoletnim dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.